Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
strong results
solid relationships

De Invorderingsprocedure Onbetwiste Geldschulden eindelijk in werking

De Invorderingsprocedure Onbetwiste geldSchulden-eindelijk in werking

Op 04 juli 2016 trad eindelijk de langverwachte vereenvoudigde invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden ten aanzien van professionelen (IOS) in werking. Het werd immers hoog tijd om de Rechtbanken van Koophandel terug te ontlasten nadat die exclusief bevoegd werden om kennis te nemen van geschillen van commerciële aard tussen twee ondernemingen, ongeacht de grootte van de vordering. (cfr. “wet natuurlijke rechter” van 26 maart 2014 (BS 22 mei 2014))

Vanaf nu hoeven niet-betwiste geldschulden tussen professionelen, mbt hun professionele activiteiten, immers niet langer worden beoordeeld door de rechter. Dit maakt de invorderprocedure veel sneller en goedkoper!

Nu de rechterlijke toetsing wegvalt is er een belangrijke rol weggelegd voor de advocaat en vooral de gerechtsdeurwaarder.

Vooraleer u uw dossier kan overmaken aan de gerechtsdeurwaarder dient uw advocaat na te gaan en te bevestigen dat het hier een niet-betwiste schuld betreft die vaststaat en opeisbaar is en aan alle voorwaarden voor deze procedure voldoet.

Het bedrag waarop de schuld betrekking heeft is voor deze procedure niet gelimiteerd, echter mogen de gevraagde intresten en het schadebeding niet meer uitmaken dan 10% van de hoofdsom. Deze bedragen worden vermeerderd met de invorderingskosten. Hiermee bedoelt men enkel de deurwaarderskosten en niet die van de advocaat. Een rechtsplegingsvergoeding impliceert immers het optreden van een advocaat voor de rechtbank, quod non.

Vermits deze procedure niet verplicht is kan een onderneming er nog steeds voor opteren om op de “oude manier” juridisch te gaan invorderen dmv dagvaarding. Het bekomen van een hoger schadebeding of hoge rechtsplegingsvergoeding kan hiervoor een motief zijn. Het is echter maar de vraag hoe de rechters hiermee zullen omgaan en of zij in dit verhaal van dagvaarden omwille van hogere schadebedingen zullen meestappen.

Procedure:

Nadat uw advocaat bevestigd heeft dat de geldschuld voldoet aan alle vereisten voor deze procedure, maakt u uw dossier over aan de gerechtsdeurwaarder. Op basis van deze stukken maakt de gerechtsdeurwaarder een aanmaning op dewelke hij zal betekenen aan uw debiteur. Deze aanmaning bevat enkele noodzakelijke bestanddelen zoals een duidelijke beschrijving van de verbintenis waaruit de schuld ontstaan is, duidelijke beschrijving van de sommen, de verplichting te betalen binnen de maand na betekening en welke mogelijkheden uw debiteur bezit om te reageren. In bijlage aan de aanmaning voegt de gerechtsdeurwaarder copie van de bewijsstukken alsmede het antwoordformulier waarmee de debiteur dient te reageren.

Indien hierop geen enkele reactie komt zal  de gerechtsdeurwaarder na 1 maand en 8 dagen (extra termijn om geen betalingen te ‘missen’) een PV van niet-betwisting opmaken dat de titel zal vormen om de gerechtelijk uitvoering te starten. Dit PV van niet-betwisting zal worden voorzien van een formulier van tenuitvoerlegging door een magistraat van het Beheers- en Toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Deze magistraat zal enkel nagaan of het PV van niet-betwisting alle noodzakelijke gegevens bevat. Het is dus slechts een marginale toetsing.

Indien de debiteur binnen de maand een afbetalingsplan bekomt wordt de procedure enkel opgeschort. Bij niet-naleving van het afbetalingsplan hoeft geen nieuwe aanmaning meer betekend te worden.

Als de debiteur echter binnen de maand na betekening van de aanmaning de schuld betwist wordt de procedure beëindigd. Betwisting gebeurt door het ingevulde antwoordformulier tegen ontvangstbewijs op te sturen naar de instrumenterend gerechtsdeurwaarder of door het fysiek te gaan afgeven op diens studie. Het komt niet aan de gerechtsdeurwaarder toe om deze betwisting inhoudelijk te gaan beoordelen, hij sluit het dossier af en maakt de stukken terug over aan zijn opdrachtgever.

In geval van betwisting behoudt u echter wel het recht om uw debiteur te dagvaarden en te gaan invorderen op de “oude manier”.

Ook na het verkrijgen van een uitvoerbare titel op basis van deze IOS-procedure kan de debiteur zich nog ten gronde verzetten tegen de titel zelf. De wet voorziet hiervoor echter geen restricties qua termijn zodat dit verzet op elk moment kan ingediend worden (bv. daags voor een geplande gerechtelijke verkoop). Het is afwachten of de wet nog in die zin zal moeten aangepast worden om misbruiken van dit recht op verzet tegen te gaan.

Publicatiedatum: 5 juli 2016